Dlhodobý rozvoj spoločnosti závisí hlavne od dvoch dôležitých faktorov: slobodného myslenia a rozvoja znalostí.

Znalostná ekonomika - je ekonomika, v ktorej zohráva prioritnú úlohu schopnosť ekonomických subjektov zhodnotiť svoj "kapitál znalostí", t.j. vytváranie pridanej hodnoty vďaka zužitkovaniu spoločne získaných vedomostí a skúseností a ich ďalšie rozvíjanie a výmena s ostatnými.

Tradícia – nepriateľ znalostnej ekonomiky - Skutočným nepriateľom môže byť aj to, že spoločnosť znalostnú ekonomiku neprijme. Odmietne ju, lebo to nie je jej kultúra, história, tradícia.

Manažment znalostí - v sebe koncentruje všetky vývojové trendy poslednej doby a navyše sa snaží rozvinúť systematický spôsob, ako intelektuálny kapitál identifikovať, získavať, udržiavať a využívať.
Kontakt:
Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o.
Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava
e-mail: mspp@mspp.sk
úvod
Ciele
CieleCieľom poskytovania všeobecne prospešných služieb bude zvládnutie koordinácie a riadenia projektov a programov, ktoré vedú k napĺňaniu verejnoprospešných služieb v oblastiach:

 

 

 • výskum, vývoj a poskytovanie informačných služieb,
 • tréningy akoordinácia v oblasti rozvoja organizácie,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja, miestneho rozvoja a zamestnanosti,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • tvorba a ochrana životného prostredia aochrana zdravia obyvateľstva.
 • podpora hospodárskeho rastu obcí, miest asamosprávnych krajov

Poslaním neziskovej organizácie je pomôcť, skúmať, koordinovať a podporovať  rozvoj oblastí v rámci verejnoprospešných služieb definovaných vyššie a prispieť k rozvoju miestnych a regionálnych územných samospráv a iných subjektov v Slovenskej republike, ako aj vykonávať verejnoprospešnú činnosť s cieľom vytvoriť všeobecne prospešné vzťahy, dosiahnuť kultúrny, sociálny a hospodársky prínos v rámci cezhraničnej spolupráce.

Činnosť neziskovej organizácie Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o. je zameraná predovšetkým na nasledovné činnosti:

 • napomáhať pri obnove obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky
 • koordinovať, zabezpečovať a riadiť finančnú anefinančnú pomoc pri obnove arozvoji obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky.
 • organizovať, riadiť a realizovať projekty pri obnove arozvoji obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky,
 • koordinovať aspracovávať projekty, analýzy voblasti finančnej pomoci do dopravnej, základnej aenvironmentálnej infraštruktúry obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky, ako aj so zameraním na oblasť poskytovania všeobecne prospešných služieb aďalšie služby voblasti výskumu, vývoja vedecko-technických ainformačných služieb
 • napomáhať všestrannému rozvoju obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky,
 • obhajovať záujmy i potreby zúčastnených jednotlivých mestských častí obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky scieľom ich rovnomerného rozvoja,
 • prispievať kzlepšeniu kvality života obyvateľov obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky,
 • napomáhať zvýšeniu akvalite zamestnanosti vobcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky
 • podporovať vstup investičného kapitálu do obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky,
 • vytvárať podmienky pre lepšie využitie daností regiónu voblasti cestovného ruchu,
 • zabezpečovať vzájomné prepojenie subjektov verejnej správy, súkromného sektora atretieho sektora a byť súčinný pri vytváraní verejno-súkromných partnerstiev pre dosiahnutie cieľov organizácie
 • realizovať rozvojové projekty na podporu vytvárania podmienok pre investovanie vregióne zdomácich azahraničných zdrojov,
 • získavať domáce azahraničné granty na účely podporujúce splnenie cieľov neziskovej organizácie,
 • zviditeľniť región pre potenciálnych návštevníkov ainvestorov doma aj zahraničí,
 • zaobstarávať vypracúvania rozvojových štúdií,
 • rozvíjať mikroregionálnu acezhraničnú spoluprácu,
 • riadiť a realizovať projekty podľa zásobníka projektov pri obnove arozvoji obcí, miest aVÚC na území Slovenskej republiky, koordinovať aktivity územných samospráv pri tvorbe systému zásobníkov projektov,
 • spolupracovať so zahraničnými partnerskými organizáciami apodpornými fondmi,
 • vytvárať regionálne informačné systémy adatabázy,
 • koordinovať aktivity vjednotlivých oblastiach regionálneho rozvoja, rozvoja na úrovni miestnej aregionálnej územnej samosprávy..

V oblasti vzdelávania a tréningov pri rozvoji organizácie poskytujeme služby za účelom definovania a rozvoja Corporate Identity, firemnej kultúry, správania sa organizácie dovnútra aj navonok, externej a internej komunikácie a dizajnu  firmy, ako aj služby za účelom definovania a rozvoja marketingových stratégií a plánov pre všetkých účastníkov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu na území obcí, miest a samosprávnych krajov.

V oblasti rozvoja duchovných hodnôt poskytujeme služby za účelom duševného a kultúrneho rozvoja osobnosti, tiež organizáciu metodických, tréningových cvičení a zabezpečovaní poradenských a iných odborných služieb.

Prostredníctvom informačných služieb nezisková organizácia podporuje regionálny rozvoj až po úroveň miestnej územnej samosprávy a zamestnanosť s tým, že každému záujemcovi zabezpečí dostatok informácií o podnikateľských aktivitách a možnostiach v každom segmente hospodárstva prostredníctvom informačného systému.

 

V oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva  nezisková organizácia podporuje trvalo udržateľné projekty medzi človekom a prírodou podporujúce zdravý životný štýl obyvateľov obcí, miest a samosprávnych krajov.
 


Nezisková organizácia Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o. ( “MSPP” ) nadväzuje na úspešnú, takmer 4-ročnú činnosť neziskovej organizácie Marketingový systém pre podnikateľov, n.o.

Dôvodom vzniku MSPP je neustále sa meniace prostredie, v ktorom propri sebe pôsobia subjekty verejného a súkromného sektora. Schopnosť flexibilne prispôsobiť sa zmenám a byť úspešný mnohokrát závisí od poznania tohto prostredia.