Dlhodobý rozvoj spoločnosti závisí hlavne od dvoch dôležitých faktorov: slobodného myslenia a rozvoja znalostí.

Znalostná ekonomika - je ekonomika, v ktorej zohráva prioritnú úlohu schopnosť ekonomických subjektov zhodnotiť svoj "kapitál znalostí", t.j. vytváranie pridanej hodnoty vďaka zužitkovaniu spoločne získaných vedomostí a skúseností a ich ďalšie rozvíjanie a výmena s ostatnými.

Tradícia – nepriateľ znalostnej ekonomiky - Skutočným nepriateľom môže byť aj to, že spoločnosť znalostnú ekonomiku neprijme. Odmietne ju, lebo to nie je jej kultúra, história, tradícia.

Manažment znalostí - v sebe koncentruje všetky vývojové trendy poslednej doby a navyše sa snaží rozvinúť systematický spôsob, ako intelektuálny kapitál identifikovať, získavať, udržiavať a využívať.
Kontakt:
Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o.
Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava
e-mail: mspp@mspp.sk
úvod
Naša činnosť

Naša činnosťZámer decentralizovať verejnú správu mal priniesť občanom to, čo nedokázal efektívne zabezpečiť na centrálnej úrovni štát: efektívnejšie a kvalitnejšie zabezpečovanie verejných statkov  a vytvorenie podmienok pre rozvoj obcí, regiónov.

V praxi to znamená ponechanie stratégie a tvorby rámcových pravidiel na centrálnej úrovni a prenesenie operatívy a rozhodovanie v každodenných otázkach vo veciach poskytovania verejných statkov čo najbližšie k občanovi a umožniť mu zúčastňoval na správe vecí verejných prostredníctvom ním zvolených zástupcov.

Predstavitelia samospráv stoja pred niekoľkými neľahkými úlohami:

 • Vypracovanie základných strategických dokumentov obce ( PHSR, ÚPD ) a zabezpečenie financovania rozvoja obce, aby sa strategický dokument nestal len ďalším nesplnením dokumentom rozvojovej agendy obce.
 • Hľadanie ďalších možností pre zefektívnenie ekonomického riadenia obce ačo najefektívnejšie využívanie obecného majetku.
 • Hľadanie zdrojov a prostriedkov pre splnenie cieľov.

Pre splnenie cieľov je nevyhnutné poznať aspekty, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním dôležitých oblastí, akými sú napríklad:

 • rozvoj zručnosti, vzdelania a zvýšenie kvalifikácie- znalostná ekonomika,
 • dosahovanie a stabilizácia pozitívneho demografického vývoja,
 • podpora podnikateľských aktivít v oblasti, ako je napr. cestovný ruch,
 • estetizácia územia,
 • energetická koncepcia- zmena palivovej základne
 • vodné a odpadové hospodárstvo- využívanie lokálnych zdrojov a úpravy pitnej vody, zavedenie systému zberu. separácie a triedenia odpadu v domácnostiach, založenom nielen na hodnotovej, ale aj finančnej motivácii
 • rozvoj infraštruktúry
 • priemyselné parky, prirodzená industrializácia regiónov

a mnoho ďalších oblastí, ktorých rozvoj definuje dokument  Národný strategický referenčný rámec.

Rastúci, resp. výrazný podiel nestabilných, nepredvídateľných príjmov (v zahraničí neklesá podiel stabilných položiek pod 70%, pričom dotácie predstavujú minimálne 20%) si vyžaduje stále efektívnejšie disponovanie s finančnými prostriedkami, so svojím majetkom a cieľavedome koordinovať zainteresované subjekty pôsobiace v území do rozvoja lokality. Tieto skutočnosti spolu s predpokladaným posilňovaním zodpovednosti miestnych samospráv pri poskytovaní služieb občanom zvyšujú význam kvality komunálneho manažmentu – osôb pôsobiacich v jednotlivých orgánoch samosprávy. Z hľadiska uvedenej problematiky je dôležitým fenoménom činnosti našich samospráv finančný manažment miestnych samospráv, ktorý je potrebné vnímať ako komplex činností, metodík a prostriedkov na zabezpečovanie finančných tokov, ktoré môžu pokrývať kompetencie a realizovať rozvojové zámery obcí.

 

Pri prístupe k manažmentu z hľadiska rozhodovania sa manažéri definujú tak, že sú to ľudia zodpovední za rozhodovanie a implementáciu rozhodnutí v organizácii s tým, aby koordinovali aktivity podriadených osôb na splnenie jej cieľov. To znamená, že manažér priamo dozerá na jedného človeka alebo na viac ľudí vo formálnej organizácii a usmerňuje ich činnosť v záujme splnenia jej cieľov.

 

V praxi si všeobecne občania zvolení do orgánov samosprávy neuvedomujú dôležitosť plánovania finančných zdrojov do východiskových strategických dokumentov, napr. Program rozvoja obce. V súčasnosti absentuje v samosprávnych jednotkách odborne spôsobilý personál na riadenie rozvojových projektov, ktoré zabezpečujú rozvoj obce a jej zvýšený finančný príjem do rozpočtu. Manažment obcí sa málo orientuje na  dosiahnutie rozvojovej vízie, skôr sa orientuje len na každodennú samosprávnu operatívu. Všetko sa robí vždy na poslednú chvíľu, projekty nie sú vždy kvalitne spracované.

 

Napriek tomu že obce na Slovensku majú čo ponúknuť tak z oblasti rozmanitosti územia, kvality ľudského pracovitého potenciálu, histórie, ako aj ľudovej tradície, nedarí sa nám tento potenciál predať.  Chýba nám ešte dobrá komunikácia s okolím a viac lokálpatriotizmu predovšetkým mladých ľudí  pri rozvoji obce.
 


Nezisková organizácia Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o. ( “MSPP” ) nadväzuje na úspešnú, takmer 4-ročnú činnosť neziskovej organizácie Marketingový systém pre podnikateľov, n.o.

Dôvodom vzniku MSPP je neustále sa meniace prostredie, v ktorom propri sebe pôsobia subjekty verejného a súkromného sektora. Schopnosť flexibilne prispôsobiť sa zmenám a byť úspešný mnohokrát závisí od poznania tohto prostredia.