Dlhodobý rozvoj spoločnosti závisí hlavne od dvoch dôležitých faktorov: slobodného myslenia a rozvoja znalostí.

Znalostná ekonomika - je ekonomika, v ktorej zohráva prioritnú úlohu schopnosť ekonomických subjektov zhodnotiť svoj "kapitál znalostí", t.j. vytváranie pridanej hodnoty vďaka zužitkovaniu spoločne získaných vedomostí a skúseností a ich ďalšie rozvíjanie a výmena s ostatnými.

Tradícia – nepriateľ znalostnej ekonomiky - Skutočným nepriateľom môže byť aj to, že spoločnosť znalostnú ekonomiku neprijme. Odmietne ju, lebo to nie je jej kultúra, história, tradícia.

Manažment znalostí - v sebe koncentruje všetky vývojové trendy poslednej doby a navyše sa snaží rozvinúť systematický spôsob, ako intelektuálny kapitál identifikovať, získavať, udržiavať a využívať.
Kontakt:
Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o.
Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava
e-mail: mspp@mspp.sk
úvod
O nás
O násNezisková organizácia Mimovládne stredisko pre podporu projektu, n.o. ( "MSPP" ) nadväzuje na úspešnú, takmer 4-ročnú činnosť neziskovej organizácie Marketingový systém pre podnikateľov, n.o.

 

Obce a mestá ako základné samosprávne jednotky v Slovenskej republike v súčasnosti plnia svoju úlohu – slúžiť občanom – na základe princípu subsidiarity tak, ako to robia samosprávne jednotky vo vyspelých decentralizovaných demokraciách. A to je dobre, pretože podľa tohto princípu má verejná moc slúžiť občanovi prostredníctvom jemu najbližšej samosprávnej jednotky – obce, resp. mesta, a nie okresného, resp. krajského úradu tak, ako to bolo v minulosti.

 

Štátna moc postupne presúva svoje kompetencie na samosprávu. Možno to robí niekedy neusporiadane a bolestivo, pričom sa často stáva, že sa kompetenčná decentralizácia nekoreluje s decentralizáciou finančnou, ktorá za rozsahom obcou vykonávaných originálnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy často zaostáva. A tak v súčasnosti starosta obce riadi školské, zdravotnícke a kultúrne zariadenia, má sa postarať o miestne komunikácie, kanalizáciu a dostatok pitnej vody, zabezpečuje aktivity, ktoré podporia vytvorenie nových pracovných miest v obci bez dostatočného finančného krytia takéhoto rozsahu čiností a pritom nesmie zabúdať na to, aby všetka jeho činnosť bola v súlade so zákonmi o ochrane životného prostredia.

 

Pri dosahovaní uvedených cieľov sa treba zamerať na potreby obyvateľov obcí podľa časovej osi, a to od narodenia až po ich starobu, a postupne rozdeliť úlohy obce na služby pre deti v predškolskom veku, pre školopovinné deti, pre mládež, ktorá bude študovať mimo obce, ale doma bude tráviť víkendy, pre občanov stredného veku, pre dôchodcov a pre podnikateľov. 

 

Poslaním neziskovej organizácie Mimovládne stredisko pre podporu projektu, n.o. ("MSPP") je pomáhať pri „prispôsobení ekonomiky a manažmentu“ obcí a miest  v zmysle ich programu  rozvoja .
 

Š T A T Ú T

 

neziskovej organizácie Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o.

 

Galanta, 01.04.2006

Článok I.

Základné ustanovenia

 

1.    Nezisková organizácia s názvom Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o., bola založená zakladacou listinou zo dňa 01.03.2006 podľa zák. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2.    Nezisková organizácia je právnická osoba so samostatnou právnou subjektivitou, založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

 

Článok II.

Názov a sídlo neziskovej organizácie

 

1.      Názov: Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o.

 

2.      Sídlo: Z. Kodálya 796/44, 924 00 Galanta

 

Článok III.

Druh všeobecne prospešných služieb

 

1.    Druh všeobecne prospešných služieb:

 

a)      výskum, vývoj a poskytovanie informačných služieb,

b)      tréningy   a koordinácia v oblasti rozvoja organizácie,

c)      služby na podporu regionálneho rozvoja, miestneho rozvoja a zamestnanosti,

d)      tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

e)      tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

f)        podpora hospodárskeho rastu obcí, miest a samosprávnych krajov

 

Článok IV.

Činnosť a ciele neziskovej organizácie.

 

1.    Cieľom poskytovania všeobecne prospešných služieb bude zvládnutie koordinácie a riadenia projektov a programov, ktoré vedú k napĺňaniu verejnoprospešných služieb uvedených v bode 1. tohto článku.

2.    Poslaním neziskovej organizácie je pomôcť, skúmať, koordinovať a podporovať  rozvoj oblastí v rámci verejnoprospešných služieb definovaných v bode 1 tohto článku a prispieť k rozvoju miestnych a regionálnych územných samospráv a iných subjektov v Slovenskej republike, ako aj vykonávať verejnoprospešnú činnosť s cieľom vytvoriť všeobecne prospešné vzťahy, dosiahnuť kultúrny, sociálny a hospodársky prínos v rámci cezhraničnej spolupráce.

 

3.    Činnosťou organizácie v zmysle druhu všeobecne prospešných služieb definovaných v bode 1 článku III. bude najmä:

 

a)      napomáhať pri obnove obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky

b)      koordinovať, zabezpečovať a riadiť finančnú a nefinančnú pomoc pri obnove a rozvoji obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky.

c)      organizovať, riadiť a realizovať projekty pri obnove a rozvoji obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky,

d)      koordinovať a spracovávať projekty, analýzy v oblasti finančnej pomoci do dopravnej, základnej a environmentálnej infraštruktúry obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky, ako aj so zameraním na oblasť poskytovania všeobecne prospešných služieb a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja vedecko-technických a informačných služieb

e)      napomáhať všestrannému rozvoju obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky,

f)        obhajovať záujmy i potreby zúčastnených jednotlivých mestských častí obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky s cieľom ich rovnomerného rozvoja,

g)      prispievať k zlepšeniu kvality života obyvateľov obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky,

h)      napomáhať zvýšeniu a kvalite zamestnanosti v obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky

i)        podporovať vstup investičného kapitálu do obcí, miest, mikroregiónov, regiónov a VÚC na území Slovenskej republiky,

j)        vytvárať podmienky pre lepšie využitie daností regiónu v oblasti cestovného ruchu,

k)      zabezpečovať vzájomné prepojenie subjektov verejnej správy, súkromného sektora a tretieho sektora a byť súčinný pri vytváraní verejno-súkromných partnerstiev pre dosiahnutie cieľov organizácie

l)        realizovať rozvojové projekty na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z domácich a zahraničných zdrojov,

m)    získavať domáce a zahraničné granty na účely podporujúce splnenie cieľov neziskovej organizácie,

n)      zviditeľniť región pre potenciálnych návštevníkov a investorov doma aj  zahraničí,

o)      zaobstarávať vypracúvania rozvojových štúdií,

p)      rozvíjať mikroregionálnu a cezhraničnú spoluprácu,

q)      riadiť a realizovať projekty podľa zásobníka projektov pri obnove a rozvoji obcí, miest a VÚC na území Slovenskej republiky, koordinovať aktivity územných samospráv pri tvorbe systému zásobníkov projektov,

r)       spolupracovať so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondami,

s)       vytvárať regionálne informačné systémy a databázy,

t)        koordinovať aktivity v jednotlivých oblastiach regionálneho rozvoja, rozvoja na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy..

5.    V oblasti vzdelávania a tréningov pri rozvoji organizácie sa budú poskytovať služby za účelom definovania a rozvoja Corporate Identity, firemnej kultúry, správania sa organizácie dovnútra aj navonok, externej a internej komunikácie a dizajnu  firmy, ako aj služby za účelom definovania a rozvoja marketingových stratégií a plánov pre všetkých účastníkov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu na území obcí, miest a samosprávnych krajov.

6.    V oblasti rozvoja duchovných hodnôt nezisková organizácia bude poskytovať služby za účelom duševného a kultúrneho rozvoja osobnosti. Nezisková organizácia bude organizovať metodické, tréningové cvičenia a zabezpečovať poradenské a iné odborné služby.

7.    Prostredníctvom informačných služieb nezisková organizácia má záujem ďalej podporovať regionálny rozvoj až po úroveň miestnej územnej samosprávy a zamestnanosť s tým, že každému záujemcovi zabezpečí dostatok informácií o podnikateľských aktivitách a možnostiach v každom segmente hospodárstva prostredníctvom informačného systému.

8.    V oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva má nezisková organizácia záujem podporovať trvalo udržateľné projekty medzi človekom a prírodou podporujúce zdravý životný štýl obyvateľov obcí, miest a samosprávnych krajov.

 

Článok V.

Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov

všeobecne prospešných služieb.

 

1.    Podmienky poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb obsiahnuté v tomto štatúte a v interných dokumentoch neziskovej organizácie budú zverejnené na stránkach internetu. Okrem spôsobu  zverejnenia poskytnutých služieb cez internet, nezisková organizácia podľa svojich možností využije aj iné média a to printové a elektronické médiá a poskytne informácie vo forme reklamy, článkov, resp. príspevkov.

 

Článok VI.

Orgány neziskovej organizácie a vymedzenie

ich pôsobnosti

 

1.    Orgány neziskovej organizácii sú:

a)    správna rada,

b)    riaditeľ,

c)    dozorná rada.

 

 

Článok VII.

Správna rada.

 

1.    Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúvajú zakladatelia v zakladacej listine.

 

2.    Správna rada najmä:

 

a)  schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,

b)  schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,

c)  rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,

d)  rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,

e)  podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,

f)   volí a odvoláva členov správnej rady a členov dozornej rady,

g)  volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,

h)  schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,

i)   rozhoduje o zmenách v štatúte,

j)   rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,

k)  vymenúva likvidátora a určí jeho odmenu.

l)   rozhoduje o zásadných úkonoch a zámeroch organizácie, schvaľuje ich na návrh riaditeľa alebo ktoréhokoľvek člena správnej rady,

m) správna rada rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach a otázkach, ktoré si vyhradí do vlastnej kompetencie.

3.   Správna rada má troch členov, ktorí sú volení na 5 ročné funkčné obdobie. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady, riaditeľ.

4.    Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

5.    Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do 10 dní od doručenia návrhu dozornej rady alebo 1/3-iny členov správnej rady vrátane materiálov predkladaných na zasadnutie správnej rady, ktoré obsahujú návrhy uznesení a podklady, ktoré s návrhom uznesenia súvisia.

6.    Správna rada rozhoduje uznesením. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, z ktorých každý má jeden hlas, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas  predsedu.

7.    Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou, neplatenou a nezastupiteľnou funkciou.

8.    V prípade neprítomnosti predsedu správnej rady, zasadnutie správnej rady vedie predsedom poverený člen správnej rady s kompetenciami predsedu. V prípade, ak to vyžadujú záujmy neziskovej organizácie a nie je možné riadne a včas uskutočniť zasadnutie správnej rady v sídle neziskovej organizácie alebo mieste obvyklom, predseda správnej rady alebo ním poverený člen zorganizuje hlasovanie členov správnej rady per rollam prostredníctvom telefaxovej správy, elektronickej pošty tak, aby bolo trvalo a zrozumiteľne zaznamenane hlasovanie s tým, že na najbližšom zasadnutí bude o takomto hlasovaní predsedom alebo ním povereným členom správnej rady predložená zápisnica z hlasovania s výsledkami hlasovania a prijatím uznesením.

9.    Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu.

10. Členstvo v správnej rade zaniká:

a)  uplynutím funkčného obdobia,

b)  odstúpením,

c)  odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona, štatútu alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady alebo prestane spĺňať podmienky v zmysle § 20,

     zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov,

d)  smrťou.

 

Článok VIII.

Riaditeľ.

 

1.    Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. 

2.    Rozhodnutie správnej rady alebo štatút môže obmedziť právo riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

3.    Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

4.    Riaditeľa a volí a odvoláva správna rada. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebné jednohlasné rozhodnutie všetkých členov správnej rady.

5.     Riaditeľa správna rada o d v o l á , ak:

a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,

b)  poruší zákaz konkurencie tým, že vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzaviera obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie alebo sprostredkúva obchody organizácie pre iné osoby,

c)  o to sám požiada.

6.   Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak:

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b)  koná v rozpore s ustanoveniami zákona, zakladacou listinou alebo štatútom,

c)  to navrhla dozorná rada alebo člen správnej rady.

 

Článok IX.

Dozorná rada

 

1.    Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.

2.    Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

3.    Dozorná rada najmä:

a)  preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,

b)  kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

c)  upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

4.    Dozorná rada je oprávnená:

 

a)  navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,

b)  podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,

c)  navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,

d)  zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,

e)  upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

5.      Dozorná rada má troch členov, ktorí sú volení na 5-ročné funkčné obdobie.

6.      Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

7.      Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady, riaditeľ.

8.      Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada.

9.      Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná, neplatená a nezastupiteľná funkcia. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

 

Článok X.

Hospodárenie neziskovej organizácie

 

1.    Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojim majetkom.

2.    Majetok neziskovej organizácie tvoria:

 

a)  vklady zakladateľov,

b)  príjmy z vlastnej činnosti,

c)  príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,

d)  dedičstvo,

e)  dary od fyzických osôb a právnických osôb,

f)   dotácie, granty z EÚ, príspevky a iné príjmy.

 

3.    Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.

4.    Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácii poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.

5.    Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov (napr. podľa

       Obchodného zákonníka  a Živnostenského zákona) za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Zisk z podnikania nesmie byť použitý v prospech zakladateľov, členov orgánov neziskovej organizácie ani jej zamestnancov a musí byť v celom rozsahu po zdanení použitý na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

6.    Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

7.    Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových  zákonov.

8.    Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

9.    Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb.

10. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti organizácie.

11.  Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

12. Rozpočet neziskovej organizácie

12.1   Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

12.2 Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

13. Účtovníctvo a výročná správa

13.1 Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu. Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.

13.2   Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak:

a)  dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, jeden milión Sk,

b)  všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia päť miliónov Sk. Výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej audítorom zasiela nezisková organizácia na zverejnenie v Obchodnom vestníku najneskôr do 15 apríla.

14.  Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.

15.  Výročná správa obsahuje

a)  prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,

b)  ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c)  výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,

d)  prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

e)  prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,

f)   stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,

g)  zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,

h)  ďalšie údaje určené správnou radou.

 

16.  Výročná správa bude zverejnená na stránkach internetu a prístupná pre verejnosť v sídle neziskovej organizácie, do ktorej môže nahliadnuť každý.

       Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia registrovému úradu do 15. júla.

 

Článok XI.

Zrušenie a zánik neziskovej organizácie.

 

1.    Nezisková organizácia sa   z r u š u j e :

 

a)  dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,

b)  rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,

c)  dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

d)  vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

e)  ak nezašle výročnú správu registrovému úradu v lehote v zmysle ust. § 34 zák. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov

f)   ak nesplní povinnosť podľa §-u 10 ods. 3 zák. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2.    Súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodne o zrušení neziskovej organizácie a o jej likvidácii, ak

a)  nezisková organizácia neposkytuje všeobecne prospešné služby uvedené v zakladacej listine alebo v štatúte dlhšie ako 12 mesiacov,

b)  výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú neprimerane vysoké voči rozsahu poskytovaných všeobecne prospešných služieb.

c) nezisková organizácia nespĺňa podmienky na poskytovanie služieb ustanovené osobitnými predpismi v zmysle ust. § 3 zák.č. 213/97 Z.z. v znení neskorších predpisov

3.    Ak bola nezisková organizácia zrušená z dôvodu uvedeného v bode 2 tohto článku, môžu osoby, ktoré boli jej zakladateľmi alebo členmi jej orgánov, založiť ďalšiu neziskovú organizáciu najskôr po uplynutí 3 rokov od vyporiadania záväzkov.

4.    Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť o zrušení neziskovej organizácie a o jej likvidácii, ak:

a)  v uplynulých 24 mesiacoch sa nekonalo ani jedno zasadanie správnej rady,

b)  do uplynutia 12 mesiacov po skončení funkčného obdobia neboli zvolené nové orgány neziskovej organizácie,

c)  nezisková organizácia používa príjmy zo svojej činnosti a zverený majetok v rozpore so zákonom,

d)  nezisková organizácia porušuje ustanovenie § 30 zák. č. 213/97 Z.z. v znení neskorších predpisov (ustanovenie článku V., bodu I., ods. 2./ štatútu).

 

5.    Zlúčenie a splynutie.

5.1 Správna rada môže rozhodnúť o zlúčení alebo splynutí neziskovej organizácie s inou neziskovou  organizáciou alebo nadáciou.

5.2 Pri zlúčení prechádza majetok zrušenej neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu, s ktorou sa nezisková organizácia zlúčila.

5.3 Pri splynutí prechádza majetok neziskovej organizácie na neziskovú organizáciu alebo nadáciu vzniknutú splynutím.

5.4 Zmeny, ktoré zo zlúčenia alebo zo splynutia vyplývajú a sú predmetom zápisu do registra, oznámi riaditeľ novovzniknutej organizácie do 7 dní registrovému úradu.


6.    Zánik, likvidácia a spôsob majetkového vysporiadania

6.1     Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

6.2     Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.

6.3     V registri sa vykoná výmaz zaniknutej neziskovej organizácie alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu.

6.4     Výmaz zlučovanej neziskovej organizácie a zápis zmeny pri neziskovej

          organizácii alebo nadácii, s ktorou sa zanikajúca nezisková organizácia zlúčila, sa takisto vykoná k tomu istému dňu.

6.5     Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu. 7.6 V prípade zrušenia neziskovej organizácie s likvidáciou majetku, správna rada rozhodne o vymenovaní likvidátora, pokiaľ nezisková organizácia nebola zrušená rozhodnutím súdu.

6.6     Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.

6.7     Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

1.    Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uchováva na obdobie 5 rokov od vyhotovenia.

2.    Člen správnej rady, riaditeľ, člen dozornej rady nesmie

a)  vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie,

b)  sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.

3.    Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená; na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak náprava nebola vykonaná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

4.    Registrové úrady pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi ministerstvo.

5.    Každý má právo na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom neziskovej organizácie. Každý je oprávnený nazerať do štatútu a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Nezisková organizácia je povinná na požiadanie sprístupniť štatút.

6.    Pokiaľ v dôsledku nastávajúcich zmien zák.č. 213/97 Z.z. o neziskových organizáciách v znení neskorších zmien a doplnkov, niektoré ustanovenia tohto štatútu by boli v rozpore so zákonom, nezisková organizácia sa bude riadiť podľa platného zákona.

 

V Galante dňa 01.04.2006


 


Nezisková organizácia Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n.o. ( “MSPP” ) nadväzuje na úspešnú, takmer 4-ročnú činnosť neziskovej organizácie Marketingový systém pre podnikateľov, n.o.

Dôvodom vzniku MSPP je neustále sa meniace prostredie, v ktorom propri sebe pôsobia subjekty verejného a súkromného sektora. Schopnosť flexibilne prispôsobiť sa zmenám a byť úspešný mnohokrát závisí od poznania tohto prostredia.